Ajanda | Genel | Mühendislik | Hidrolik | Basınçlı akış


Akış durumları:

Re < 2300 : Düzgün akım
2300 < Re < 4000 : Geçiş bölgesi
Re > 4000 : Çalkantılı akım

Q : Akış debisi [m³/s]
A : Islak alan [m²]
P : Islak çevre [m]
D0 : Boru çapı [m]
V : Akış hızı [m/sn]
R : Hidrolik yarıçap [m]
D : Hidrolik derinlik [m]
Re : Reynold sayısı [-]
ν : Kinematik vizkosite [0.000001004 m²/sn]


Enerji denklemi (Bernoulli)


E : Toplam enerji [m]
ΔH : Enerji kaybı [m]
H : Piyezometre seviyesi [m]
P : Basınç [m]
Z : Akış kotu [m]
L : Akış hattı boyu [m]
V : Akış hızı [m/s]
S : Eğim [-]
g : Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/s]
γ : Birim ağırlık [20°C : 9.789 kN/m³]


Enerji kaybı

ΔH : Toplam kayıp [m]
ΔHF : Sürtünme kaybı [m]
ΔHM : Yersel kayıplar [m]
L : Akış hattı boyu [m]
J : Birim sürtünme kaybı [m/m]
K : Yersel kayıp katsayısı [-]
V : Akış hızı [m/s]
g : Yerçekimi ivmesi [9.81 m²/s]


Sürtünme kaybı / Darcy-Weisbach formülü

J : Birim sürtünme kaybı [m/m]
V : Akış hızı [m/s]
D : Hidrolik derinlik [m]
g : Yerçekimi ivmesi [9.81 m2/s]
f : Sürtünme katsayısı [-]
Re : Reynold sayısı [-]

Ks : Eşdeğer pürüzlülük yüksekliği [m]
----------------------------------------
Plastik boru : Ks=0.0015 mm
Daktil boru : Ks=0.26 mm
Çelik boru : Ks=0.045 mm


Sürtünme kaybı / William-Hazen formülü

J : Birim sürtünme kaybı [m/m]
Q : Akış debisi [m³/s]
D : Boru iç çapı [m]
C : Sürtünme katsayısı [-]
------------------------------
Plastik boru : C=140
Daktil boru : C=140
Çelik boru : C=110